Víte, kolik modliteb je zmíněno v Bibli (a kolik z nich bylo vyslyšeno)? Zde je odpověď na tuto otázku a několik dalších věcí, které bys měl o modlitbě vědět.

1. V Bibli je uvedeno 650 modliteb. (Zde je jejich úplný seznam a místa, kde je najdete.)

2. V Bibli je zaznamenáno přibližně 450 odpovědí na modlitby.

3. První zmínka o modlitbě je v Bibli v Genesis 4,26 (dřívější dialogy byly iniciovány přímo Bohem. Například Genesis 3,8-13 a 4,9).

4. Bible zaznamenává, že Ježíš se během svého pozemského působení modlil 25krát.

5. V Bibli Pavel zmiňuje modlitbu (modlitby, zprávy o modlitbách, prosby o modlitbu, výzvy k modlitbě) 41krát.

6. Ačkoli modlitba může (a měla by) probíhat v jakékoli tělesné poloze, Bible uvádí pět specifických poloh: vsedě (2 Sam 7,18), vestoje (Mk 11,25), vkleče (2 Paralipomenon), na kolenou (2 Paralipomenon). 6,13; Dn 6,10; Lk 22,41; Žd 7,60; 9,40; 20,36; 21,5; Ef 3,14), s tváří k zemi (Mt 26,39; Mr 14,35) a se zdviženýma rukama (1 Tim 2,8).

7. V Ježíšově vzoru, jak se mají jeho učedníci modlit (Lk. 11,1-4), uvádí pět oblastí, na které se zaměřuje: Aby bylo ctěno Boží jméno, zaměření na jeho věčnou slávu („Otče, posvěť se jméno tvé“); aby přišlo Boží království, zaměření na jeho věčnou vůli („Přijď království tvé“); aby bylo dáno Boží zaopatření, zaměření na naši přítomnost („Chléb náš vezdejší dej nám každý den“); kéž se nám dostane Božího odpuštění, zaměření na naši minulost („odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme všem, kdo proti nám hřeší“); kéž nám Bůh poskytne vysvobození, zaměření na naši budoucnost.

8. Bible uvádí nejméně devět hlavních typů modlitby: modlitba víry (J 5,15), modlitba souhlasu (známá také jako společná modlitba; Žd 2,42), modlitba prosby (známá také jako žádost nebo prosba; Flp 4,6), modlitba díkůvzdání (Ž 1,8), modlitba díků (Ž 1,9), modlitba díkůvzdání (Ž 1,9), modlitba díků (Ž 1,9), modlitba díků (Ž 1,9), modlitba díků (Ž 2,9). 95,2-3), modlitba klanění (Žd 13,2-3), modlitba zasvěcení (známá také jako modlitba zasvěcení; Mt 26,39), modlitba přímluvy (1 Tim 2,1), modlitba prosebná (Ž 69) a modlitba v Duchu (1 Kor 14,14-15).

9. Slovo „Amen“ (ve významu „budiž“, „budiž“, „vskutku“, „opravdu“) se poprvé objevuje v Bibli v Numeri 5,22. V této pasáži Bůh přikazuje, aby ji vyslovil člověk, který se podrobuje jeho zkoumání.

Publikováno původně v The Gospel Coalition. Přeložil Josué Barrios.
Obrázek: Lightstock.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *