1. Koszty są ujmowane, gdy: A) przyczyniają się do powstania przychodów. B) są zapłacone. C) dostawca wystawił na nie fakturę. D) otrzymania faktury. 2. Zasada ujmowania kosztów odpowiada: A) klientów z przedsiębiorstwami B) wydatki z przychodami. C) aktywa z pasywami. D) wierzycieli z przedsiębiorstwami. 3. Kwiaciarnia dokonuje 30 listopada dużej sprzedaży na kwotę 1.000 USD. Klient otrzymuje wyciąg z konta w dniu 5 grudnia, a czek otrzymuje w dniu 10 grudnia. Kwiaciarnia postępuje zgodnie z zasadami GAAP i stosuje zasadę ujmowania przychodów. Kiedy należy ująć kwotę 1.000 USD? A) 5 grudnia B) 10 grudnia C) 30 listopada D) 1 grudnia 4. Co nie jest zastosowaniem zasady rozpoznawania przychodów? A) Ujmowanie przychodów w formie zapisu korygującego w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. B) Przyjmowanie środków pieniężnych od stałego klienta za usługi, które mają być wykonane w ciągu najbliższych trzech miesięcy. C) Rozliczanie klientów w dniu 30 czerwca za usługi wykonane w czerwcu. D) Otrzymanie gotówki za wykonane usługi.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *