A. Rozhodnutí o péči o dítě vydané soudem jiného státu může být v tomto Commonwealthu zaregistrováno, a to se současnou žádostí o výkon nebo bez ní, zasláním příslušnému okresnímu soudu pro mladistvé a domácí vztahy v tomto Commonwealthu:

1. Dopis nebo jinou písemnost žádající o registraci;

2. Dvě kopie, včetně jedné ověřené kopie, rozhodnutí, o jehož registraci se žádá, a prohlášení pod trestem křivé přísahy, že podle nejlepšího vědomí a svědomí osoby žádající o registraci nebylo rozhodnutí změněno, a

3. Dopis nebo jinou písemnost žádající o registraci. Není-li v § 20-146.20 stanoveno jinak, jméno a adresu osoby žádající o zápis a každého rodiče nebo osoby jednající za rodiče, kterému byla v rozhodnutí o svěření dítěte do péče nebo o návštěvě dítěte, o jehož zápis se žádá, přiznána péče nebo návštěva.

B. Po obdržení dokumentů požadovaných v oddíle A zapisující soud:

1. Zajistí, aby určení bylo uloženo jako zahraniční rozhodnutí spolu s jedním vyhotovením všech přiložených dokumentů a informací bez ohledu na jejich formu, a

2. Doručí oznámení osobám uvedeným podle pododdílu A 3 a poskytne jim možnost napadnout zápis v souladu s tímto oddílem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *