Díl(y):
TENN. CODE ANN. § 36-6-302TENN. CODE ANN. § 36-6-303TENN. CODE ANN. § 36-6-306TENN. CODE ANN. § 36-6-307

36-6-302. Právo prarodičů na návštěvu po odebrání dítěte nebo jeho umístění do domova či zařízení.
(a) (1) (A) Je-li dítě odebráno z péče rodičů, poručníka nebo zákonného zástupce dítěte a
(B) Je-li dítě umístěno do pěstounské rodiny s licencí, do zařízení provozovaného agenturou pro péči o děti s licencí nebo do jiného domova či zařízení určeného nebo provozovaného soudem, ať už je takové umístění nařízeno soudem, dohodou o dobrovolném umístění, vzdáním se rodičovských práv nebo jinak;
(2) Pak mohou být prarodičům takového dítěte příslušným soudem přiznána přiměřená práva na návštěvy dítěte v době jeho nezletilosti na základě zjištění, že:
(A) taková práva na návštěvy by byla v nejlepším zájmu nezletilého dítěte;
(B) prarodiče by přiměřeně chránili dítě před dalším zneužíváním nebo zastrašováním ze strany pachatele nebo jiného člena rodiny;
(C) prarodiče se nepodíleli na spáchání žádného údajného činu vůči takovému dítěti nebo svým vlastním dětem, který by podle zákona účinného před 1. listopadem 1989 představoval trestný čin:
(i) Těžké znásilnění podle § 39-2-603 ;
(ii) Znásilnění podle § 39-2-604 ;
(iii) Těžké pohlavní zneužití podle § 39-2-606 ;
(iv) Pohlavní zneužití podle § 39-2-607 ;
(v) Napadení s úmyslem znásilnit nebo pokus o znásilnění nebo pohlavní zneužití podle § 39-2-608 ;
(vi) Trestné činy proti přírodě podle § 39-2-612 ;
(vii) Incest podle § 39-4-306 ;
(viii) Zplození dítěte na sestře manželky podle § 39-4-307 ;
(ix) Využití nezletilého k obscénním účelům podle § 39-6-1137 ; nebo
(x) Podpora výkonu zahrnujícího sexuální chování nezletilého podle § 39-6-1138 ; a
(D) Prarodiče nejsou zapleteni do spáchání žádného údajného činu vůči takovému dítěti nebo vlastním dětem, který by podle zákona účinného k 1. listopadu 1989 nebo po tomto datu představoval trestný čin:
(i) těžké znásilnění podle § 39-13-502;
(ii) znásilnění podle § 39-13-503;
(iii) těžké pohlavní zneužití podle § 39-13-504;
(iv) Sexuální ublížení na zdraví podle § 39-13-505;
(v) Pokus trestného činu pro některý z trestných činů uvedených v pododdílu (a)(2)(D)(i)-(a)(2)(D)(iv) podle § 39-12-101;
(vi) Incest podle § 39-15-302;
(vii) Pohlavní zneužití nezletilého podle § 39-17-1003;
(viii) Přitěžující pohlavní zneužití nezletilého podle § 39-17-1004; nebo
(ix) Zvlášť přitěžující pohlavní zneužití nezletilého podle § 39-17-1005.
(b) Tento oddíl se nepoužije v žádném případě, kdy bylo dítě osvojeno jinou osobou než nevlastním rodičem nebo jiným příbuzným dítěte.

36-6-303. Návštěvní práva nevlastních rodičů.
(a) V řízení o prohlášení manželství za neplatné, rozvodu nebo oddělené výživě, v němž je jedna (1) strana nevlastním rodičem nezletilého dítěte, které se narodilo druhé straně, může příslušný soud přiznat tomuto nevlastnímu rodiči přiměřená práva na návštěvy tohoto dítěte během jeho nezletilosti na základě zjištění, že tato práva na návštěvy by byla v nejlepším zájmu nezletilého dítěte a že tento nevlastní rodič skutečně poskytuje výživu tomuto dítěti nebo na ni přispívá.
(b) Takové nařízení zůstává pod kontrolou soudu a podléhá změnám nebo úpravám, které vyžadují naléhavé okolnosti případu.
36-6-306. Právo prarodičů na návštěvu dítěte narozeného mimo manželství.
(a) Kterákoli z následujících okolností, je-li předložena v návrhu na návštěvu prarodičů obvodnímu soudu, kanceláři, obecnému soudu s příslušností pro domácí vztahy nebo soudu pro mladistvé ve věcech týkajících se dětí narozených mimo manželství v okrese, v němž má dítě, které je předmětem návrhu, v současné době bydliště, vyžaduje slyšení, pokud je taková návštěva prarodičů odmítána rodičem nebo rodiči nebo opatrovníkem, který má dítě v péči, nebo pokud byla návštěva prarodičů rodičem nebo rodiči nebo opatrovníkem výrazně omezena:
(1) otec nebo matka nesezdaného nezletilého dítěte zemřeli;
(2) otec nebo matka dítěte jsou rozvedeni, žijí odděleně nebo nikdy nebyli manželé;
(3) otec nebo matka dítěte jsou nezvěstní nejméně šest (6) měsíců;
(4) soud jiného státu nařídil návštěvu prarodičů;
(5) Dítě pobývalo v domácnosti prarodiče po dobu dvanácti (12) měsíců nebo déle a následně bylo rodičem, rodiči nebo opatrovníkem z domácnosti odebráno (tento vztah prarodič-vnouče zakládá vyvratitelnou domněnku, že odepření návštěvy může mít za následek nenapravitelnou újmu dítěte); nebo
(6) Dítě a prarodič udržovali významný existující vztah po dobu dvanácti (12) měsíců nebo déle bezprostředně před přerušením nebo závažným omezením vztahu, tento vztah byl přerušen nebo závažně omezen rodičem, rodiči nebo opatrovníkem z jiných důvodů, než je zneužívání nebo přítomnost nebezpečí závažného poškození dítěte, a přerušení nebo závažné omezení tohoto vztahu může dítěti způsobit závažnou citovou újmu.
(b) (1) Při posuzování návrhu na návštěvu prarodičů soud nejprve zjistí přítomnost nebezpečí podstatné újmy pro dítě. Takové zjištění podstatné újmy může být založeno na ukončení nebo závažném omezení vztahu mezi nezletilým dítětem, které není v manželství, a prarodičem dítěte, pokud soud na základě řádného dokazování zjistí, že:

(A) dítě mělo s prarodičem natolik významný vztah, že ztráta nebo vážné omezení tohoto vztahu může dítěti způsobit vážnou citovou újmu;
(B) prarodič fungoval jako primární pečovatel, takže ukončení nebo vážné omezení tohoto vztahu by mohlo narušit uspokojování každodenních potřeb dítěte, a tím způsobit fyzickou nebo citovou újmu; nebo
(C) dítě mělo s prarodičem významný existující vztah a ztráta nebo závažné omezení tohoto vztahu představuje pro dítě nebezpečí jiné přímé a podstatné újmy.
(2) Pro účely tohoto oddílu se má za to, že prarodič má k vnoučeti významný existující vztah, jestliže:
(A) dítě bydlelo u prarodiče po dobu nejméně šesti (6) po sobě jdoucích měsíců;
(B) prarodič pečoval o dítě na plný úvazek po dobu nejméně šesti (6) po sobě jdoucích měsíců; nebo
(C) prarodič se často stýkal s dítětem, které je předmětem žaloby, po dobu nejméně jednoho (1) roku.
(3) Prarodič není povinen předložit svědectví nebo čestné prohlášení soudního znalce, aby prokázal existenci významného vztahu s vnukem nebo to, že ztráta nebo vážné omezení vztahu může dítěti způsobit vážnou citovou újmu. Místo toho soud zváží, zda by skutečnosti konkrétního případu vedly rozumnou osobu k domněnce, že mezi prarodičem a vnoučetem existuje významný existující vztah nebo že ztráta nebo vážné omezení vztahu může dítěti způsobit vážnou citovou újmu.
(4) Pro účely tohoto oddílu platí, že pokud rodič dítěte zemřel a prarodič žádající o návštěvu je rodičem tohoto zemřelého rodiče, platí vyvratitelná domněnka podstatné újmy dítěte založená na zániku nebo vážném omezení vztahu mezi dítětem a prarodičem.
(c) Po prvotním zjištění nebezpečí podstatné újmy dítěti soud následně určí, zda by návštěva prarodiče byla v nejlepším zájmu dítěte, a to na základě faktorů uvedených v § 36-6-307.
(d) Soud může rozhodnout, zda je návštěva prarodiče v zájmu dítěte. Po takovém zjištění lze nařídit přiměřené návštěvy.
(d) (1) Bez ohledu na § 36-1-121 platí, že pokud dítě osvojí příbuzný nebo nevlastní rodič, použije se tento oddíl.
(2) Pokud dítě osvojí jiná osoba než příbuzný nebo nevlastní rodič, veškerá práva na návštěvy udělená podle tohoto oddílu před osvojením dítěte automaticky končí tímto osvojením.
(e) Bez ohledu na jakýkoli zákon, který stanoví opak, slovo „prarodič“ použité v této části, pokud jde o dítě, které je předmětem žádosti, zahrnuje mimo jiné:
(1) biologického prarodiče;
(2) manžela biologického prarodiče;
(3) rodiče osvojitele; nebo
(4) biologického nebo osvojitele praprarodiče nebo jeho manžela.
(f) Pro účely tohoto oddílu se „výrazným omezením“ nebo „výrazně omezeným“ rozumí omezení na žádný styk nebo na symbolické návštěvy, jak je definováno v § 36-1-102.
36-6-307. Určení nejlepšího zájmu dítěte pro návštěvy prarodičů.
Při určování nejlepšího zájmu dítěte podle § 36-6-306 soud zváží všechny relevantní záležitosti, včetně, nikoli však nutně, následujících:
(1) délku a kvalitu předchozího vztahu mezi dítětem a prarodičem a roli, kterou prarodič plní;
(2) existující citové vazby dítěte k prarodiči;
(3) preference dítěte, pokud je dítě určeno jako dostatečně vyspělé, aby mohlo vyjádřit své preference;
(4) Účinek nepřátelství mezi prarodičem a rodičem dítěte projevený před dítětem a ochota prarodiče, s výjimkou případu zneužívání, podporovat blízký vztah mezi dítětem a rodičem nebo rodiči, popřípadě opatrovníkem nebo opatrovníky dítěte;
(5) Dobrá víra prarodiče při podání návrhu;
(6) Jsou-li rodiče rozvedeni nebo žijí-li odděleně, dohoda o rozdělení času, která mezi rodiči ve vztahu k dítěti existuje;
(7) Je-li jeden (1) rodič zemřelý nebo nezvěstný, skutečnost, že prarodiče žádající o návštěvu jsou rodiči zemřelé nebo nezvěstné osoby;
(8) Jakékoli nepřiměřené zbavení prarodičů možnosti stýkat se s dítětem ze strany rodičů nebo opatrovníka dítěte, včetně odepření návštěvy nezletilého dítěte prarodičům po dobu delší než devadesát (90) dnů;
(9) Zda prarodič usiluje o udržení významného stávajícího vztahu s dítětem;
(10) Zda by přiznání návštěvy prarodiče narušilo vztah mezi rodiči a dítětem; a
(11) Jakékoli zjištění soudu, že rodiče nebo opatrovník dítěte jsou nezpůsobilí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *