Section(s):
TENNN. CODE ANN. § 36-6-302TENN. CODE ANN. § 36-6-303TENN. CODE ANN. § 36-6-306TENN. CODE ANN. § 36-6-307

36-6-302. Prawa dziadków do odwiedzin po usunięciu dziecka lub umieszczeniu go w domu lub placówce.
(a) (1) (A) Jeżeli dziecko zostaje usunięte spod opieki rodziców, opiekuna lub opiekuna prawnego; oraz
(B) Jeżeli dziecko zostaje umieszczone w licencjonowanej rodzinie zastępczej, placówce prowadzonej przez licencjonowaną agencję opieki nad dziećmi, lub innym domu lub placówce wyznaczonej lub prowadzonej przez sąd, niezależnie od tego, czy takie umieszczenie jest na mocy nakazu sądowego, dobrowolnego porozumienia o umieszczeniu, zrzeczenia się praw rodzicielskich lub w inny sposób;
(2) Następnie, dziadkowie takiego dziecka mogą uzyskać uzasadnione prawa do odwiedzin dziecka podczas jego małoletności przez sąd właściwej jurysdykcji po ustaleniu, że:
(A) Takie prawa do odwiedzin byłyby w najlepszym interesie małoletniego dziecka;
(B) Dziadkowie odpowiednio chroniliby dziecko przed dalszym znęcaniem się lub zastraszaniem przez sprawcę lub innego członka rodziny;
(C) Dziadkowie nie byli zamieszani w popełnienie jakiegokolwiek domniemanego czynu przeciwko takiemu dziecku lub ich własnym dzieciom, który zgodnie z prawem obowiązującym przed 1 listopada 1989 r. stanowiłby przestępstwo karne polegające na:
(i) Gwałtu kwalifikowanego zgodnie z § 39-2-603 ;
(ii) Gwałtu zgodnie z § 39-2-604 ;
(iii) Pobicia seksualnego kwalifikowanego zgodnie z § 39-2-606 ;
(iv) Pobicia seksualnego zgodnie z § 39-2-607 ;
(v) Napad z zamiarem popełnienia gwałtu lub usiłowanie popełnienia gwałtu lub pobicia seksualnego zgodnie z § 39-2-608 ;
(vi) Przestępstwa przeciwko naturze zgodnie z § 39-2-612 ;
(vii) Kazirodztwo zgodnie z § 39-4-306 ;
(viii) Spłodzenie dziecka z siostrą żony zgodnie z § 39-4-307 ;
(ix) Wykorzystanie małoletniego do celów obscenicznych zgodnie z § 39-6-1137; lub
(x) Promowanie przedstawienia obejmującego zachowania seksualne przez małoletniego zgodnie z § 39-6-1138; oraz
(D) Dziadkowie nie są zamieszani w popełnienie jakiegokolwiek domniemanego czynu przeciwko takiemu dziecku lub ich własnym dzieciom, który zgodnie z prawem obowiązującym w dniu lub po 1 listopada 1989 r. stanowiłby przestępstwo:
(i) Gwałt z użyciem przemocy na podstawie § 39-13-502;
(ii) Gwałt na podstawie § 39-13-503;
(iii) Pobicie na tle seksualnym na podstawie § 39-13-504;
(iv) Pobicie na tle seksualnym zgodnie z § 39-13-505;
(v) Usiłowanie popełnienia przestępstwa w odniesieniu do któregokolwiek z przestępstw w poddziałach (a)(2)(D)(i)-(a)(2)(D)(iv) zgodnie z § 39-12-101;

(vi) Kazirodztwo zgodnie z § 39-15-302;
(vii) Wykorzystanie seksualne osoby nieletniej zgodnie z § 39-17-1003;
(viii) Poważne wykorzystanie seksualne osoby nieletniej zgodnie z § 39-17-1004; lub
(ix) Szczególnie poważne wykorzystanie seksualne osoby nieletniej zgodnie z § 39-17-1005.
(b) Niniejsza sekcja nie ma zastosowania w żadnym przypadku, w którym dziecko zostało adoptowane przez osobę inną niż pasierb lub inny krewny dziecka.
36-6-303. Prawa pasierbów do odwiedzin.
(a) W sprawie o unieważnienie, rozwód lub oddzielne alimenty, w której jedna (1) strona jest rodzicem przyrodnim małoletniego dziecka urodzonego przez drugą stronę, sąd właściwy może przyznać takiemu rodzicowi przyrodniemu rozsądne prawa do odwiedzin takiego dziecka w okresie jego małoletności, po stwierdzeniu, że takie prawa do odwiedzin byłyby w najlepszym interesie małoletniego dziecka i że taki rodzic przyrodni rzeczywiście dostarcza lub przyczynia się do utrzymania takiego dziecka.
(b) Taki dekret pozostaje pod kontrolą sądu i podlega takim zmianom lub modyfikacjom, jakich wymagają okoliczności sprawy.
36-6-306. Prawa dziadków do odwiedzin dziecka urodzonego poza związkiem małżeńskim.
(a) Którakolwiek z następujących okoliczności, przedstawiona w petycji o odwiedziny dziadków przed sądem okręgowym, kanclerskim, sądem powszechnym właściwym w sprawach stosunków domowych, lub sądem dla nieletnich w sprawach dotyczących dzieci pozamałżeńskich w hrabstwie, w którym dziecko, którego dotyczy petycja, aktualnie zamieszkuje, wymaga przeprowadzenia rozprawy, jeżeli odwiedziny dziadków są odrzucane przez rodzica lub rodziców lub opiekuna lub jeżeli odwiedziny dziadków zostały poważnie ograniczone przez rodzica lub rodziców lub opiekuna:
(1) Ojciec lub matka niezamężnego małoletniego dziecka nie żyje;
(2) Ojciec lub matka dziecka są rozwiedzeni, w separacji prawnej lub nigdy nie byli małżeństwem;
(3) Ojciec lub matka dziecka zaginęli na okres nie krótszy niż sześć (6) miesięcy;
(4) Sąd innego stanu zarządził odwiedziny dziadków;
(5) Dziecko przebywało w domu dziadków przez okres dwunastu (12) miesięcy lub dłużej, a następnie zostało usunięte z domu przez rodzica, rodziców lub opiekuna (ten związek dziadków z wnukiem ustanawia wzruszalne domniemanie, że odmowa odwiedzin może spowodować nieodwracalną szkodę dla dziecka); lub
(6) Dziecko i dziadek utrzymywali znaczące stosunki przez okres dwunastu (12) miesięcy lub dłużej bezpośrednio przed zerwaniem lub poważnym ograniczeniem stosunków, stosunki te zostały zerwane lub poważnie ograniczone przez rodzica, rodziców lub opiekuna z powodów innych niż nadużycie lub istnienie niebezpieczeństwa wyrządzenia dziecku znacznej szkody, a zerwanie lub poważne ograniczenie tych stosunków może spowodować znaczną szkodę emocjonalną dla dziecka.

(b) (1) Rozpatrując wniosek o przyznanie prawa do odwiedzin dziadków, sąd najpierw ustala istnienie niebezpieczeństwa wyrządzenia dziecku znacznej szkody. Takie ustalenie znacznej krzywdy może być oparte na zaprzestaniu lub poważnym ograniczeniu relacji pomiędzy niebędącym w związku małżeńskim małoletnim dzieckiem a dziadkiem dziecka, jeżeli sąd ustali, na podstawie odpowiednich dowodów, że:
(A) Dziecko miało tak znaczącą istniejącą więź z dziadkiem, że utrata lub poważne ograniczenie tej więzi prawdopodobnie spowoduje poważną krzywdę emocjonalną dziecka;
(B) Dziadek funkcjonował jako główny opiekun, tak że ustanie lub poważne ograniczenie więzi mogłoby przerwać zaspokajanie codziennych potrzeb dziecka i w ten sposób spowodować fizyczną lub emocjonalną krzywdę; lub
(C) Dziecko miało znaczącą istniejącą więź z dziadkami i utrata lub poważne ograniczenie tej więzi stwarza niebezpieczeństwo innej bezpośredniej i znaczącej szkody dla dziecka.
(2) Dla celów niniejszej sekcji, uznaje się, że dziadek ma znaczące istniejące relacje z wnukiem, jeżeli:
(A) Dziecko zamieszkiwało z dziadkiem przez co najmniej sześć (6) kolejnych miesięcy;
(B) Dziadek był pełnoetatowym opiekunem dziecka przez okres nie krótszy niż sześć (6) kolejnych miesięcy; lub
(C) Dziadek często odwiedzał dziecko, które jest przedmiotem pozwu, przez okres nie krótszy niż jeden (1) rok.
(3) Dziadek nie jest zobowiązany do przedstawienia zeznania lub oświadczenia biegłego sądowego w celu ustalenia, że istnieje znacząca więź z wnukiem lub że utrata lub poważne ograniczenie tej więzi prawdopodobnie spowoduje poważne szkody emocjonalne u dziecka. Zamiast tego sąd rozważa, czy fakty w konkretnej sprawie doprowadziłyby rozsądną osobę do przekonania, że istnieje znacząca istniejąca więź między dziadkiem a wnukiem lub że utrata lub poważne ograniczenie więzi prawdopodobnie spowoduje poważną krzywdę emocjonalną u dziecka.
(4) Do celów niniejszej sekcji, jeżeli rodzic dziecka nie żyje, a dziadek ubiegający się o odwiedziny jest rodzicem tego zmarłego rodzica, istnieje wzruszalne domniemanie znacznej krzywdy dziecka na podstawie ustania lub poważnego ograniczenia więzi między dzieckiem a dziadkiem.
(c) Po wstępnym stwierdzeniu niebezpieczeństwa znacznej krzywdy dziecka sąd określa, czy odwiedziny dziadków będą w najlepszym interesie dziecka na podstawie czynników określonych w § 36-6-307. Po takim ustaleniu można zarządzić odwiedziny w rozsądnym zakresie.
(d) (1) Bez względu na § 36-1-121, jeżeli krewny lub pasierb adoptuje dziecko, niniejsza sekcja ma zastosowanie.
(2) Jeżeli osoba inna niż krewny lub pasierb adoptuje dziecko, wszelkie prawa do odwiedzin przyznane zgodnie z niniejszą sekcją przed adopcją dziecka automatycznie wygasają z chwilą adopcji.
(e) Bez względu na jakiekolwiek prawo stanowiące inaczej, użyte w tej części, w odniesieniu do dziecka objętego petycją, słowo „dziadek” obejmuje, ale nie ogranicza się do:
(1) biologicznego dziadka;
(2) małżonka biologicznego dziadka;
(3) rodzica rodzica adopcyjnego; lub
(4) biologicznego lub adopcyjnego pradziadka lub jego małżonka.
(f) Dla celów niniejszej sekcji, „poważne ograniczenie” lub „poważnie ograniczone” oznacza ograniczenie do braku kontaktu lub symbolicznych wizyt zgodnie z § 36-1-102.
36-6-307. Określenie najlepszego interesu dziecka w przypadku wizyt dziadków.
Określając najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka zgodnie z § 36-6-306, sąd bierze pod uwagę wszystkie stosowne kwestie, w tym między innymi następujące, choć niekoniecznie ograniczone:
(1) Długość i jakość wcześniejszych relacji między dzieckiem a dziadkiem oraz rola pełniona przez dziadka;
(2) Istniejące więzi emocjonalne dziecka z dziadkiem;
(3) Preferencje dziecka, jeżeli zostanie stwierdzone, że jest ono wystarczająco dojrzałe, aby wyrazić swoje preferencje;
(4) Skutki wrogości między dziadkiem a rodzicem dziecka przejawiane przed dzieckiem oraz gotowość dziadka, z wyjątkiem przypadków znęcania się, do wspierania bliskich stosunków między dzieckiem a rodzicem lub rodzicami, opiekunem lub opiekunami dziecka;
(5) Dobra wiara dziadka przy składaniu wniosku;
(6) Jeżeli rodzice są rozwiedzeni lub w separacji, ustalenia dotyczące podziału czasu, które istnieją między rodzicami w odniesieniu do dziecka;
(7) Jeżeli jedno (1) z rodziców zmarło lub zaginęło, fakt, że dziadkowie wnioskujący o odwiedziny są rodzicami osoby zmarłej lub zaginionej;
(8) Każde nieuzasadnione pozbawienie dziadków możliwości odwiedzin dziecka przez rodziców lub opiekuna dziecka, w tym odmowa odwiedzin małoletniego dziecka przez dziadków na okres przekraczający dziewięćdziesiąt (90) dni;
(9) Czy dziadkowie starają się utrzymać znaczące istniejące relacje z dzieckiem;
(10) Czy przyznanie dziadkom możliwości odwiedzin kolidowałoby z relacjami rodzic-dziecko; oraz
(11) Wszelkie ustalenia sądu, że rodzic lub opiekun dziecka jest niezdolny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *